PAPARČIŲ REZIDENCIJA

 

2014 m. „Canto Fiorito“  pradėjo savo pirmą rezidenciją Paparčiuose – mažame kaimelyje,  pasižyminčiame gražiomis  kultūrinėmis iniciatyvomis ir  turtinga praeitimi: XVII a. Paparčiuose įsteigtas Dominikonų vienuolynas aktyviai veikė kaip kultūrinis, švietėjiškas centras. 2015-2016 m.  „Canto Fiorito“  toliau tęsia savo rezidenciją. Kiekvienais rezidencijos metais ansamblis įgyvendina po tris projektus, skirtus vietinėms bendruomenėms. Papračių Rezidenciją finansuoja Šveicarijos muzikos fondas „Dulcimer“.

 


2017


BAROKO CHORINĖS MUZIKOS MEISTRIŠKUMO SEMINARAS

 

 

Birželio 22 - 25d.

Dalyvauja Paparčių vokalinis ansamblis ir Vievio choras “Con Moto”

 


PAPARČIŲ VAIKŲ IŠILGINIŲ FLEITŲ ANSAMBLIO VEIKLA

 

 

2016 m. spalio - 2017 m. gegužės mėn.

Kassavaitinės išilginės fleitos pamokos Paparčių mokyklos ir vaikų namų vaikams

 

 


2016


PABALTIJO VELYKOS

Pagrindinis šio projekto tikslas –   restauruoti apleistus ir netinkamus groti Paparčių bažnyčios vargonus, tam, kad bendruomenė galėtų jais naudotis per mišias ir koncertus.  Atlikus restauravimo darbus,  2016 m. Gavėnios laikotarpio pradžioje „Canto Fiorito“  surengs instrumento inauguracijai skirtą koncertą „Pabaltijo pasijos“ . Koncerte bus atlikta Šv. Mato pasija (1700 m.), kurią sukūrė Baltijos regione (Lenkijoje, Latvijoje ir Karaliaučiuje)  XVI-XVII a. sandūroje gyvenęs kompozitorius Johanas Valentinas Mederis. Mederio  „Šv. Mato Pasija“ buvo įtakingas kūrinys, nes jame pirmiausia atsirado kai kurie stilistiniai bruožai, kuriuos žymiai vėliau naudojo ir Johanas Sebastianas Bachas savo garsiosiose Pasijose – pavyzdžiui, Jėzaus Kristaus žodžių perteikimas naudojant arioso stilių. Tikimasi, kad šis koncertas reikšmingai prisidės prie Lietuvos ir Baltijos šalių muzikos palikimo pažinimo.


NETAISYKLINGAS PERLAS I: BAROKO MUZIKOS, DAILĖS IR ŠOKIO PROJEKTAS VAIKAMS

 

2016 m. rugpjūčio 15-20 d.

Elektrėnų, Vievio ir Kaišiadorių meno mokyklų dailės mokinių pleneras Domininkonų vienuolyno koplyčiojePaparčiuose

2016 m. rugpjūčio 20 d.

Rodrigo Calveyros išilginės fleitos solo rečitalis Paparčių Domininkonų koplyčioje

 

 


NETAISYKLINGAS PERLAS II: BAROKO MUZIKOS, DAILĖS IR ŠOKIO PROJEKTAS VAIKAMS

 

2016 m. spalio 27-30 d.

Rodrigo Calveyros vedamos istoriškai pagrįsto baroko šokių grojimo pamokos Elektrėnų, Vievio ir Kaišiadorių meno mokyklų muzikos mokiniams ir mokytojams, baroko šokių judesių pamokos Kaišiadorių kutūros centro jaunimo folkloro kolektyvo “Žilvita” šokėjams

2016 m. spalio 30 d.

Baigiamasis projekto dalyvių koncertas ir paroda Paparčių seniūnijos salėje

 


2015


LAIKO TILTAS 2: ŽODINĖ IR RAŠYTINĖ MUZIKOS TRADICIJOS

2015 m. liepos 1-6 d. Paparčių salėje

Dalyvavo folkloro ansambliai Vilnelė, „Nedėja“,  „Žilvita“

 

Šis projektas – tai bendradarbiavimo su Lietuvos folkloro ansambliais, kurie dalyvavo 2014 m. Paparčių rezidencijoje, pratęsimas. Pirmojo projekto metu abiem pusėms gausiai pasisėmus vienai iš kitos tiek muzikine, tiek žmogiškąja prasme, ir folkloro ansambliams išreiškus norą tęsti bendrą darbą, „Canto Fiorito“ ėmėsi pakartotinio projekto, kurio tikslas - toliau tyrinėti ir dar giliau analizuoti melodijos, polifonijos, ornamentacijos ir improvizacijos elementus, o taip pat pasakojimo charakterį žodinėje ir rašytinėje muzikos tradicijose. Šiandien atlikti senąją muziką taip, kaip ją įsivaizdavo ankstesnių epochų kompozitoriai, nėra lengva. Net kruopščiai studijuodami pirminius šaltinius, tokius kaip muzikiniai rankraščiai ir teoriniai traktatai, mes vis tiek negalime būti visiškai tikri, kad liekame ištikimi tikrajam kūrinio sumanymui. Rašytinė muzikos tradicija išsivystė į daugelį skirtingų stilių, o kai kurie instrumentai ne tik kad ženkliai pakito, bet ir išvis išnyko. Todėl istoriškai pagrįsto atlikimo siekiantys muzikantai dažnai atsigręžia į nenutrūkusią žodinę tradiciją puoselėjančius muzikantus, kad turėtų pilnesnį vaizdą, kaip atlikti senąją muziką. Kita vertus, iš senosios muzikos atlikėjų folkloristai gali pasisemti žinių apie viduramžių, renesanso ir baroko laikų rašytinę muzikos tradiciją, susipažinti su specifiniais jos įrankiais – tais muzikos elementais, kuriuos jie patys dažniausiai taiko intuityviai.

 

 


VIDURAMŽIŲ, RENESANSO IR BAROKO STILIAI MUZIKOJE IR VIZUALIUOSIUOSE MENUOSE

Komentuojami koncertai ir mokinių dailės darbų parodos 

2015 m. lapkričio 19 d., Elektrėnų meno mokykla

2015 m. lapkričio 19 d., Kaišiadorių meno mokykla

2015 m. lapkričio 19 d., Paparčių kaimo salė

 

Šiame rezidencijos projekte „Can­to Fio­ri­to“ pratęsė 2014 m. pradėtą darbą su Paparčiams artimų miestelių – Elektrėnų ir Kaišiadorių – meno mokyklomis. Pirmojo projekto metu šiose mokyklose „Can­to Fio­ri­to“ suorganizavo edukacinius koncertus, kuriuose klausytojai galėjo susipažinti su  istoriškai pagrįstu atlikimu ir esminiais jo principais.  2014-ųjų  metų  projektas buvo orientuotas į muzikos mokytojus ir mokinius, o į 2015-ųjų metų veiklas nutarta įtraukti taip pat ir dailės mokinius. Re­mian­tis iš anks­to par­uoš­tais tri­jų sti­lių – vi­du­ram­žių, re­ne­san­so ir ba­ro­ko – rak­ta­žo­džiais, sie­jan­čiais mu­zi­ką ir dai­lę, me­no mo­kyk­lų mo­ki­niams bu­vo pa­ves­ta už­duo­tis su­kur­ti po tris kiek­vie­ną epo­chą rep­re­zen­tuo­jan­čius dar­bus. Atrinkti dar­bai buvo eksponuojami komentuojamuose „Can­to Fio­ri­to“ kon­cer­tuo­se – juo­se mu­zi­kan­tai at­liko vi­du­ram­žių, re­ne­san­so ir ba­ro­ko kū­ri­nius, ap­tar­da­mi mo­ki­nių dar­bus ir jų ry­šį su at­lie­ka­ma mu­zi­ka; tokiu būdu  mokiniams buvo siekiama  atverti  tarpdisciplininio stilių suvokimo perspektyvą.

 

 


2104


GIOVANNI BATTISTA COCCIOLA: VOKALINĖ XVII a. MUZIKA

Seminarai Paparčių vokaliniam ansambliui ir Vievio chorui  „Con Moto“ bei baigiamasis koncertas

2014m. birželio 7-12 d.

Paparčių Šv. Vyskupo Stanislovo ir Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia

 

Šio rezidencijos projekto tikslas – supažindinti vietinius mėgėjų chorus su ankstyvojo baroko vokaliniu stiliumi ir istoriškai pagrįsto atlikimo pagrindais. Projekto metu chorai mokėsi kartu su „Can­to Fio­ri­to“ ansambliu atlikti  kelis Giovanni Battista Cocciola – žymaus kompozitorius, gyvenusio ir kūrusio Vilniuje, XVII a. pradžioje –  kūrinius. Parengta programa buvo drauge atlikta baigiamajame projekto koncerte.

 

 


LAIKO TILTAS: ŽODINĖ IR RAŠYTINĖ MUZIKOS TRADICJOS

Seminaras ir koncertas kartu su folkloro ansambliais „Vilnelė“, „Verpeta“, „Žilvita“

2014 rugpjūčio 12-17

 

Šis rezidencijos projektas – tai kūrybinė laboratorija, skirta tyrinėti ir palyginti tarpusavyje melodijos, polifonijos, ornamentacijos ir improvizacijos elementus lietuvių liaudies muzikoje ir ankstyvojoje rašytinėje muzikos tradicijoje. Projekto tikslas – keistis žiniomis ir parengti koncertinę programą, apjungiančią žodinę  ir rašytinę muzikos tradicijas.

 


VIAGGIO MUSICALE: MUZIKINĖ KELIONĖ PO XVII-XVIII AMŽIAUS EUROPĄ

Vizualizuotos paskaitos apie istoriškai pagrįstą atlikimą su gyvai atliekamais muzikiniais pavyzdžiais regiono muzikos mokykloms

2014 m. lapkričio 24 d. Elektrėnų meno mokykloje

2014 m. lapkričio 25 d. Kaišiadorių meno mokykloje

2014 m. lapkričio 26d. Paparčių salėje

  

Šis rezidencijos projektas skirtas regiono muzikos mokyklų mokiniams ir mokytojams, kurie neturi jokio priėjimo prie senosios muzikos. Paskaitos apie istoriškai pagrįstą atlikimą iliustruojant jas gyvai atliekamais muzikiniais pavyzdžiais – tai tolimesnių edukacinių užsiėmimų pradžia.